ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο ότι θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών την Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024 στις 3:00μ.μ. στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο, 30 Thorncliffe Park Drive, Τορόντο, Οντάριο. 

Ημερήσια Διάταξη 

1. Έναρξη 

2. Εκλογή Προεδρεύοντος 

3. Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα επιπλεόν έτος. 

*Η προτάση επισυνάπτεται 

4. Ψήφος μελών 

5. Λήξη 

Γεώργιος Τριανταφύλλου 

Γενικός Γραμματέας 

5 Ιουνίου, 2024 

Εάν δεν έχετε ανανεώσει τη συνδρομή σας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο στο τηλέφωνο 416-425-2485 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.greekcommunity.org 

NOTICE OF SPECIAL GENERAL MEETING 

NOTICE is hereby given to all members of the Greek Community of Toronto that there will be a  Special General Meeting on Sunday, June 23, 2024, at 3:00pm at the Polymenakion Cultural Centre, 30 Thorncliffe Park Drive, Toronto, Ontario. 

Order of Business 

1. Call to Order 

2. Election of Chair 

3. Motion for Special Dispensation to Extend the present board’s term by one additional year 

*The motion is attached. 

4. Vote of members 

5. Adjournment 

Georgios Triantafillou 

Secretary-General 

June 5, 2024 

If you have not renewed your membership, please call the office of the Greek Community of Toronto 

at 416-425-2485 or visit our website at www.greekcmmunity.org

ELECTION OF DIRECTORS 

3.04 (a) Directors shall be elected for a term of three (3) years. All Directors will be elected by the members by personally casting ballot according to the provisions of the Election By- Law of the Corporation. Retiring directors shall be eligible for re-election to the Board of Directors if they otherwise qualify, subject to a maximum term limit of three (3) consecutive terms amounting to 9 consecutive years, or for an aggregate period of nine (9) consecutive years. Retiring directors shall continue in office until a successor shall have been duly elected or appointed. A retired director who has served for a consecutive period of nine (9) years will once again be eligible to stand for election to the Board following a minimum absence from the Board of three (3) years. 

Motion for Special Dispensation to Extend the Present Board’s Term by One Additional Year 

The current Board of Directors has served diligently in their roles, navigating challenges, and steering the organization towards its goals. Granting this special dispensation will ensure continuity, stability, and effective governance during this critical period. We trust that the membership will recognize the importance of this motion and support it for the benefit of the organization. it is proposed to grant a special dispensation to extend the term of the present board by one additional year. 

1. The extension shall be for a period of one year, commencing upon expiration of the current term of the current term. 

2. All other provisions of the Election By-Law and the Corporation’s governing documents shall remain in effect, including eligibility criteria and time limits 

3. The motion requires two-thirds majority for approval. 

4. Upon approval, the Secretary shall make the necessary amendments to the records and notify all relevant parties of the extension. 

––––––––––––––––––––––––––––––––

ANNUAL GENERAL MEETING / ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Sunday, June 23, 2024, 3:30p.m. / Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024, 3:30μ.μ 

Polymenakion Cultural Centre / Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο 

30 Thorncliffe Park Drive, Toronto, Ontario / 30 Thorncliffe Park Drive, Τορόντο, Οντάριο 

Agenda / Ημερήσια Διάταξη 


1. Constitution of Meeting and Call to Order / Έναρξη της Συνέλευσης και Κάλεσμα σε Τάξη 

2. Election of Chair / Εκλογή του Προεδρεύοντος 

3. Approval of Agenda / Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

4. Approval of the Minutes of the February 26th, 2023, Annual General Meeting 

Έγκριση των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου, 2023 

5. Presentation & Approval of Audited Financial Statements by the Auditors / Report of the Treasurer / Appointment of Auditors for the Upcoming Financial Year 

Παρουσίαση και Έγκριση Ελεγμένων Οικονομικών Στοιχείων από τους Ορκωτούς Λογιστές / Αναφορά Ταμία/ Διορισμός Λογιστικής Εταιρείας για το Επόμενο Λογιστικό Έτος 

6. Report of the President / Αναφορά Προέδρου 

7. Report of the Chairs of the Departments / Αναφορές των Προέδρων των Τμημάτων 

8. Question Period / Περίοδος Ερωτήσεων 

9. Adjournment / Λήξη της Συνέλευσης 

Georgios Triantafillou, Secretary-General / Γεώργιος Τριανταφύλλου, Γενικός Γραμματέας 

June 5, 2024 / 5 Ιουνίου, 2024 

 Note / Σημείωση: If you wish to add an item to the agenda, please notify the Secretary-General in writing to secretary@togreekcom.org by Monday June 17, 2024. 

Εάν επιθυμείτε να προστεθεί κάποιο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, παρακαλούμε  όπως ενημερώσετε γραπτώς τον Γενικό Γραμματέα μέχρι τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024 στην ηλ. διεύθυνση secretary@togreekcom.org 

Note / Σημείωση: The AGM information package is available at the GCT office, 30 Thorncliffe Park Drive, Toronto. 

Το πακέτο πληροφοριών για την Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι διαθέσιμο στα γραφεία  της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, 30 Thorncliffe Park Drive, Τορόντο. 

Click here to view details